ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนของคุณครูโรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม...

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ทำไมต้องเรียนรู้คณิตศาสตร์

 


 .....คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์  ทำให้มนษย์มีความคิดสร้างสรรค์   คิดอย่างมีเหตุผล  เป็นระบบ  มีแบบแผน  สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ  ช่วยให้คาดการณ์  วางแผน  ตัอสินใจ  แก้ปัญหา  และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  นอกจากนี้  คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์  เทรโนโลยี  และศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต  ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

คุณธรรม จริยธรรม

คุณธรรม จริยธรรม คืออะไร
      คุณธรรมเป็นสภาวะความรู้สึกในใจของมนุษย์ที่เป็นไปในทางที่ถูกต้อง 
      จริยธรรม เป็นพฤติธรรมหรือการแสดงออกที่ถูกต่องตามกฏเกณฑ์
      ดั้งนั้นคุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญและจำเป็นในการดำรงฃีวิตของมนุษย์เพื่อที่จะสามารถที่อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได่อย่างมีความสุข  การปลูกฝ้งคุณธรรมจริยธรรมจึงจำเป็นต้องกระทำอย่างจริงจังและต่อเนื่องจนเป็นนิสัยของแต่ละบุคคล

ยินต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนของคุณครูโรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม...


ยินดีต้อนรับทุกท่าน  สู่ห่องเรียนสุดแสนสนุก ฮาเฮ.......
บล็อกนี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับคุณหนูๆที่รัก Maths และ ไม่รัก Maths...ทั้งหลาย จ๊ะ
เตรียมสนุก เฮฮา ไปกับพวกเราได้แล้วจ๊ะ